අපි වැඩ කරන ස්ථාන

අපගේ කාර්යය මූලික වශයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ දිස්ත්‍රික්ක හතරක් පුරා විහිදේ. එනම්, අනුරාධපුර, මොනරාගල, හම්බන්තොට සහ මහනුවර ය.

අපගේ ලිපිනය

95/10, බෝධිය පාර,
මිරිහාන, නුගේගොඩ
ශ්‍රී ලංකාව

දුරකථන අංකය

+94 (0) 11 2779665
+94 (0) 11 2779172

විවෘත කරන වේලාවන්

8.30am – 4.30pm