හැඳින්වීම

නවෝත්පාදන සමාජ සංවර්ධනය සඳහා පදනම

නවෝත්පාදන සමාජ සංවර්ධනය සඳහා පදනම (FISD) යනු ශ්‍රී ලංකාව පදනම් කරගත් ගුණාත්මක සමාජ සංවර්ධනය සඳහා කැපවී සිටින රාජ්‍ය නොවන සංවිධානයකි. ළමා අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම සහ ප්‍රවර්ධනය කිරීම, කාන්තාවන්ගේ සහ ගැහැණු ළමයින්ගේ තත්ත්වය ඉහළ නැංවීම, ලිංගික හා ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය පදනම් කරගත් හිංසනය වැළැක්වීම සහ මත්පැන් සහ මත්ද්‍රව්‍යවලින් තොර ජීවන රටාවක් ඇති කිරීම සඳහා සමෝධානික සාකල්‍ය ප්‍රවේශයක් හරහා සමාජ සංවර්ධනය සඳහා අපි කටයුතු කරන්නෙමු.

අපගේ මූලික වටිනාකම් වන්නේ සමානාත්මතාවය, නවෝත්පාදනය (සාක්ෂි මත පදනම් වූ, නිවැරදි පදනම,) සහ යුක්තිය; වේ. එසේම තිරසාර වෙනසක් සඳහා අවශ්‍ය සහභාගීත්වය දිරිමත් කරන අතරම, ආන්තිකකරණයට ලක් වූවන් සහ වින්දිතයින් මෙන්ම ප්‍රජාවන් සවිබල ගැන්වීමෙහි ලා අපගේ ඉලක්ක සපුරා ගැනීමට මේ සියල්ල අපට උපකාර කර ඇත.

නවතම පුවත්

අපගේ ලිපිනය

95/10, බෝධිය පාර,
මිරිහාන, නුගේගොඩ
ශ්‍රී ලංකාව

දුරකථන අංකය

+94 (0) 11 2779665
+94 (0) 11 2779172

විවෘත කරන වේලාවන්

8.30am – 4.30pm

අපිව අනුගමනය කරන්න

InstagramYouTube