ප්‍රධාන කාර්යාලය

ලිපිනය

95/10, බෝධිය පාර,
මිරිහාන, නුගේගොඩ
ශ්‍රී ලංකාව

දුරකථන අංකය

+94 (0) 11 2779665
+94 (0) 11 2779172

විද්යුත් තැපෑල

විවෘත කරන වේලාවන්

8.30am – 4.30pm

  අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය

  සර්වෝදය, නව නගරය
  අනුරාධපුර,
  ශ්රී ලංකාව

  හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය

  248 / ඒ, කුඩාබැදිගම,
  විතරන්දෙණිය
  ශ්රී ලංකාව

  මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කය

  අංක 306 / ඒ, උසාවිය ඉදිරිපිට,
  මොනරාගල
  ශ්රී ලංකාව

  මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය

  අංක 765/25,
  මණ්ඩාවෙල, මාතලේ
  ශ්රී ලංකාව