ළමා අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂාව සහ උසස්වීම්

මත්පැන් සහ මත්ද්රව්ය වැළැක්වීම

ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය පදනම් වූ ප්‍රචණ්ඩත්වය

Our Location

95/10, Bodhiya Road,
Mirihana, Nugegoda
Sri Lanka

Phone Number

+94 (0) 11 2779665
+94 (0) 11 2779172

Opening Times

8.30am – 4.30pm