මෙම ජූලි මාසයේදී, FISD එහි වසර 12 සංවත්සරය සමරයි!

මෙම ජූලි මාසයේදී, FISD එහි වසර 12 සංවත්සරය සමරයි! ප්‍රධාන කාර්යාලයේ සහ දිස්ත්‍රික්කවල FISD කණ්ඩායම ප්‍රථම FISD පුවත් පත්‍රිකාව දියත් කරමින් මෙම සන්ධිස්ථානය සැමරීමට එක්වූ අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ පරිවර්තනීය සමාජ වෙනසක් සඳහා දශකයකට වැඩි කාලයක් කැපවීම පිළිබිඹු කරමින්! කාර්තුමය පුවත් පත්‍රිකාව – නිකුතුව 1. වෙළුම 1 : 2023 ජූලි නිකුත් කරන ලදී