ජාතික ළමා සභාව – නොවැම්බර් 2023

ශ්‍රී ලංකා ජාතික ළමා සභාව (NCC) යනු ළමා අයිතිවාසිකම් සහ ළමා සහභාගීත්වය පිළිබඳ සක්‍රීය ලෙස කටයුතු කරමින් ළමයින්ගේ හඬ පුළුල් කරන එකමුතුවකි. එය සියලු ළමයින් වෙනුවෙන් වඩා හොඳ හෙටක් ළඟා කර දීම සඳහා, ළමයින්ට සවන් දීමට, අනුවර්තනය වීමට සහ ක්‍රියා කිරීමට ඇපකැප වී ඇති ළමයින්ගේ එකතුවකි. 2023 නොවැම්බර් මාසයේ දී, ශ්‍රී ලංකාවේ දිස්ත්‍රික්ක 25ම නියෝජනය…